Gotlands musikråd

Gotlands musikråd och utvecklingen av musiken på Gotland

År 1999 bildades Gotlands Musikråd. Avsikten med att bilda rådet var behovet av en plattform och ett så kallat samarbetsorgan där personer som representerar olika organisationer som inriktar sig på och bär offentligt ansvar för musikverksamheten på ön. Rådet spelar en viktig roll vid diskussioner och överläggningar gällande finansieringen av musiken på Gotland. Alla representerade parter lägger fram sina åsikter och idéer, varpå man sedan arbetar fram en gemensam ståndpunkt som sedan ska kunna föras fram vid diskussioner med kommunen och dess representanter. Då rådet är en viktig röst vid viktiga beslut gällande utvecklingen och den fortsatta verksamheten har det en stor inverkan på musiklivet på Gotland i stort. Gotlands Musikråd fungerar även som representant för alla de frilans-musiker som verkar. Till exempel anser man att det är av största vikt att det på Gotland är särskilt betydelsefullt att ha ett tillräckligt antal sådana tillgängliga då resor och dylikt från och till fastlandet kan få kostnaderna att skena iväg väldigt lätt. Sådana saker förs fram och bedrivs aktivt av rådet.

Gotlands musikråd

Utveckling och inverkan på Gotlands musikliv

Det finns ingen anledning att ifrågasätta eller bestrida det inflytande Gotlands Musikråd har på utvecklingen och bedrivandet av musikverksamheten på ön. Via de organisationer som är kopplade till rådet kan alla åsikter föras fram och överläggas. Sedan kommer naturligtvis inte alla åsikter i slutändan att antagas och gå igenom, men det är ingenting konstigt med det, utan så fungerar den demokratiska processen. Får inte åsikten eller förslaget tillräckligt stort gehör, det vill säga en majoritet, faller det bort. Det viktigaste är ändå att det tas upp för diskussion.

Gotlands musikråd

En nyckelfråga är resursfördelningen som kommunen avsätter för kulturlivet på Gotland. Hur resurserna blir fördelade har stor betydelse på hur musikverksamheten kan bedrivas och utvecklas vidare. Vilka inriktningar ska prioriteras och hur ska resonemanget gå vid urvalet av olika evenemang som efterfrågar finansiering? Det är många aspekter som måste uppmärksammas och tas med i beräkningarna. Det eller de som prioriteras bort denna gången kommer troligtvis att bli missnöjda och man kan få kritik riktad mot sig. Hur ska man hantera den? Men verkligheten är tyvärr sådan att det inte går att täcka precis alla. Fast de fördelade resurserna räcker ändå till väldigt mycket. Dessutom täcker de statliga resurserna såklart inte upp alla kostnader, utan man får ofta söka möjliga vägar till samarbeten med andra sponsorer, som till exempel några evenemang gjort med privata företag, kasinon här https://basta-casinon.se/ och annat. Det statliga bidraget finansierar således en del av evenemanget, varpå den resterande delen får täckas upp av de övriga sponsorerna och deras bidrag (vilka naturligtvis kan variera från företag till företag).

Gotlands musikråd

Musikrådets betydelse och inverkan på Gotlands musikliv i stort är sålunda stort. Rådet är musikverksamhetens röst och representant i diskussioner och överläggningar med kommunen i frågande gällande den. Och hur resurserna efter förhandlingarna sedan blir fördelade är av avgörande betydelse för i vilken riktning musikverksamheten på Gotland ska röra sig framöver. En kollektiv och representativt stark röst är helt central. Alla organisationer som inte är kopplade till rådet kan vända sig för att inleda samtal och önskan om att inkludera dem eller deras enskilda önskemål vid diskussionerna med kommunen. Och det är inte heller en överdrift att säga att rådet är en stor del av förklaringen till varför det rådande klimatet inom musikverksamheten i dagsläget är så god som den faktiskt är och har varit sedan rådet grundades år 1999.